Wie zijn wij

De historie van Stichting Mens en Muziek

Stichting Mens en Muziek heeft een lange voorgeschiedenis. In 1964 stichtten musicus/componist Norbert Visser en psycholoog Bernhard Lievegoed Stichting ‘Kind en Instrument’. 

Deze stichting had tot doel: het bouwen van een bruikbaar instrumentarium voor muziektherapie en pedagogie. Uit deze stichting ontstond al snel de Choroi Foundation, een internationale Choroi-beweging. De Choroi Foundation stimuleerde het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium en het bijeenbrengen van musici met een nieuwe kijk op het musiceren.
Omdat de Choroi Foundation gemakkelijk gekoppeld wordt aan het merk Choroi, werd het initiatief genomen de werkgroep Mens en Muziek op te richten, die zich vooral richt op de muzikale, pedagogische en therapeutische impuls zonder gekoppeld te zijn aan een merknaam. 

Stichting Mens en Muziek is in 2003 ontstaan vanuit de omvorming van de Choroi Foundation. In de jaren daarna zijn de tweejaarlijkse conferentie, de website en de nieuwsbrief de meest bekende wapenfeiten. 

Vrijwel al het werk van de stichting wordt gedaan door vrijwilligers, zo ook dat van de initiatiefgroep die de conferenties organiseert. 

In 2020 heeft het bestuur op haar werk gereflecteerd en haar doelstellingen opnieuw onder woorden gebracht. In 2022 zijn deze in de vernieuwde statuten opgenomen.
Tegelijkertijd  werkte het bestuur aan het vaststellen van een meerjarenbeleidsplan met als eerste actie de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en communicatiestrategie. Deze website is daar een gevolg van.

Doelstellingen

 1. De stichting heeft ten doel: muziekimpulsen vanuit de antroposofie te stimuleren en initiëren en deze voor het brede publiek toegankelijk te maken;
 2. De stichting doet dit door het stimuleren en ondersteunen van:
  • levende ontmoetingen tussen instrumentenbouwers, musici, muziektherapeuten en muziekpedagogen en andere, in de vorm van conferenties, concerten, en dergelijke;
  • platforms waarop kennis en ervaring van de antroposofische muziekimpuls wordt bewaard en gedeeld, zoals een website, boeken en artikelen, audiovisuele media, en dergelijke;
  • initiatieven die het gebruik en de ontwikkeling van instrumenten bevorderen en levend houden;
  • samenwerking met andere partijen die bovenstaande doelstellingen kunnen helpen realiseren,  zoals scholen die de leskisten en/of instrumenten willen gebruiken;
  • opleidingen die kunnen helpen muzikaal lesmateriaal te ontwikkelen;
  • gebruikers en verkopers die zorgdragen voor de verspreiding van instrumenten en de kennis daarover;
  • partijen die muziek in het algemeen onder de aandacht brengen.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het bestuur

 • Reyer Ploeg, voorzitter;
 • Eric Speelman, secretaris;
 • Liesbeth Goedhart, penningmeester en
 • Tanja Markies, lid.

Reyer Ploeg heeft op de vrijeschool gewerkt als groepsleerkracht in het PO en later als docent muziek in het VO. Momenteel is hij opleider aan de opleiding docent muziek op Hogeschool Leiden waar hij ook als onderzoeker werkt bij het lectoraat Muziek in Onderwijs. Reyer is ook componist, dirigent van het Haarlems Studenten Koor en mede-eigenaar van cultuurhuis Jansstraat33 te Haarlem. Hij was jarenlang voorzitter van de Vereniging Leraren Schoolmuziek en bestuurslid van Stichting Kunstzone.

Eric Speelman
Van jongs af aan was ik al gefascineerd door muziekinstrumenten, ik wilde ze liefst allemaal bespelen! Op zestienjarige leeftijd trad ik op als multi-instrumentalist in 4 verschillende amateur folk-bandjes en probeerde mijn eigen instrumenten te bouwen en aan te passen. Op twintigjarige leeftijd solliciteerde ik op Scorlewald, naar een functie binnen de muziekinstrumentenbouw van Choroi. Ik moest een jaartje in de groepsleiding werken voor het zover was, maar daarna vielen voor mij alle puzzelstukjes samen. Ik had het geluk in te kunnen stappen in de werkplaatsleiding en in de internationale muziekinstrumentenbouw-opleiding die toen geleid werd door de grondlegger Norbert Visser. Tussen Norbert en mij onstond een heel nauwe samenwerking, waar ik zijn ideeën in fysieke instrumenten kon omzetten. Zijn bijzondere voorstelling van een nieuwe klankwereld voor toekomstige akoestische instrumenten werd voor mij gedurende die periode steeds helderder. Ook de samenwerking met andere muziekinstrumentenbouwers, therapeuten, muziekleerkrachten en andere musici bracht veel inspiratie.
Er ontstonden in samenwerking met de instrumentenbouwers vele nieuwe modellen lieren, violen, celli, fluiten, klarinetten, trombones, slagwerk en vele experimentele klankobjecten. Ieder half jaar ontmoetten de internationale Choroi-werkplaatsleiders elkaar en wisselden hun ervaringen uit, en speelden samen op de nieuw ontwikkelde instrumenten improvisaties en speciaal voor deze instrumenten geschreven composities.
Na het overlijden van Norbert Visser (16-03-2003) Hebben we op Scorlewald het initiatief genomen om de activiteiten van de Choroi-Foundation in Nederland om te zetten naar de nieuwe “Stichting Mens en Muziek” die zich niet alleen op de Choroi-ontwikkeling wil richten, maar op heel de antoposofische muziekimpuls in Nederland. Het meebouwen aan deze muziekstroom is in de afgelopen 43 jaar mijn levensmotto gebleken.

Liesbeth Goedhart is werkzaam bij de Raphaelstichting en heeft vele jaren Choroi Holland en Choroi Foundation administratief ondersteund.

Tanja Markies heeft als webwinkelier via Waldorf Toys jarenlang Choroi- en andere  instrumenten verkocht en zich in het Choroi instrumentarium verdiept. Zij is tevens filmmaker (zie www.waldorf-communications.com) en vertaler NL/EN.

Partners

Stichting Mens en Muziek werkt graag samen met partners in de werkgebieden waarin de antroposofische muziekimpuls een weg vindt. Voor het onderwijs werken we samen met vrijescholen en met de Hogeschool Leiden (Opleiding Docent Muziek, Muziektherapie, lectoraat Muziek in Onderwijs, Vrijeschool Pabo). Waar mogelijk werken we ook samen met MeerMuziekindeKlas en Vrijeschoolliederen.nl.