1. Inleiding

Volgends de privacywetgeving dient Stichting Mens en Muziek aan te geven welke juridische gronden zij hebben om persoonsgegevens te gebruiken.

In dit document beschrijven wij voor welke doeleinden Stichting Mens en Muziek persoonsgegevens verzamelt en verwerkt; welke (categorieën van) persoonsgegevens Stichting Mens en Muziek verzamelt en verwerkt; hoe Stichting Mens en Muziek met deze persoonsgegevens omgaat; en welke rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens aan u als betrokkene toekomen.

Stichting Mens en Muziek respecteert uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting Mens en Muziek.

2. Statutaire doelen Stichting Mens en Muziek

In artikel 2 van de statuten van Stichting Mens en Muziek staan de volgende doelen geformuleerd: De Stichting heeft ten doel:

 1. Muziekimpulsen vanuit de antroposofie te stimuleren en initiëren en deze voor het brede publiek toegankelijk te maken.
 2. De stichting doet dit door het stimuleren en ondersteunen van:
  • Levende ontmoetingen tussen instrumentenbouwers, musici, muziektherapeuten en muziekpedagogen en andere, in de vorm van conferenties, concerten, en dergelijke;
  • Platforms waarop kennis en ervaring van de antroposofische muziekimpuls wordt bewaard en gedeeld, zoals een website, boeken en artikelen, audiovisuele media, en dergelijke;
  • Initiatieven die het gebruik en de ontwikkeling van instrumenten bevorderen en levend houden;
  • Samenwerking met andere partijen die bovenstaande doelstellingen kunnen helpen realiseren, zoals scholen die de leskisten en/of instrumenten willen gebruiken;
  • Opleidingen die kunnen helpen muzikaal lesmateriaal te ontwikkelen;
  • Gebruikers en verkopers die zorgdragen voor de verspreiding van instrumenten en de kennis daarover;
  • Partijen die muziek in het algemeen onder de aandacht brengen.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

3. Verwerking persoonsgegevens

Stichting Mens en Muziek voert een administratie en verwerkt daarbij persoonsgegevens tot zo ver dit noodzakelijk is.

 1. voor het voeren van een Stichting en de daarbij komende wettelijke verplichtingen;
 2. om invulling en uitvoering te kunnen geven aan de statutaire doelstellingen van Stichting Mens en Muziek, zoals beschreven onder punt 2.

 4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Mens en Muziek verwerkt om invulling en uitvoering te kunnen geven aan haar statutaire doeleinden indien noodzakelijk persoonsgegevens. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletter(s) / voornaam;
 • Achternaam;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt middels telefonisch contact of in correspondentie.

5. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig plaatsvindt. Op een verwerking van persoonsgegevens kunnen meerdere van de onderstaande grondslagen van toepassing zijn:

 1. Stichting Mens en Muziek verwerkt persoonsgegevens daar waar een wettelijke verplichting voor is. De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke rechten en plichten die wij hebben.
 2. Stichting Mens en Muziek verwerkt persoonsgegevens indien u daar toestemming voor hebt gegeven.
 3. De verwerking van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden op grond van gerechtvaardigde belangen van Stichting Mens en Muziek. Hieronder valt in ieder geval de verwerking van persoonsgegevens voor zover dit essentieel is voor het in stand kunnen houden en voeren van de stichting in lijn met de statutaire doelen.

6. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze doeleinden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude).

Met organisaties/bedrijven/instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Mens en Muziek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Persoonsgegevens verkopen wij nooit aan derden.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Mens en Muziek gebruikt op haar website cookies voor zover dit noodzakelijk is voor de werking en optimalisering van de website.

8. Beveilig van persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Mens en Muziek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Doel is hiermee de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

9. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verkregen zijn en verwerkt worden.

10. Bezwaar maken of gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering kunt u contact opnemen met Stichting Mens en Muziek (mail@mensenmuziek.nl). Wij behandelen uw verzoek zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen een verwerking of om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.